Klauzula informacyjna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej również „ADO”) są Robert Błaszczyk prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą IMPERIUM S.C  z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Broniewskiego 1F.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania spółki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z ADO za pomocą adresu mail: rodo@nieruchomosci-imperium.pl, tel. Robert Błaszczyk 660 126 889.

 II. ADO będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy (w szczególności pośrednictwa sprzedaży, kupna, najmu, wynajmu, zamiany nieruchomości na runku wtórnym lub pierwotnym, regulacji stanu prawnego nieruchomości, współpracy w zakresie realizacji umowy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, pośrednikami finansowymi, kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami, prawnikami, geodetami, organami administracji), na podstawie art. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.   
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będą istnieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

III. Będziemy przechowywać  dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy lub wymagany przepisem prawa, nie dłużej jednak niż 10 lat lub do przedawnienia dochodzenia roszczenia w zależności od tego, który okres będzie dłuższy.

IV. Pani/Pana  dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie:

- pracownikom i współpracownikom spółki, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych
i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,
- organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe, 

dla których administratorem jest Robert Błaszczyk prowadzący działalność gospodarczą
w ramach spółki cywilnej pod nazwą IMPERIUM S.C  z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Broniewskiego 1F.

V.    Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu  prawo do: 

        a)prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
        b)prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe    

        lub niekompletne;

        c)prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

        -dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
        - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
        - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
        - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
        - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

        d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

        - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
        - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
        - ADO nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
        - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

        e)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych

        f)prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

        g)prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wyłącznie w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

VI. Podanie danych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i obligatoryjne, gdy przesłanką przewarzania danych jest zawarta między stronami umowa lub przepis prawa. ADO informuje, że odmowa podania danych osobowych może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie postanowień umowy.

VIII. Informuję, że ADO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.